Избор на език

Select your language

 

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

„СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД работи за постигане висока удовле-твореност на клиента и разбира потребностите и очакванията на заинтересованите страни, като:

 

  

 PIC1.png

 - ИЗПЪЛНЯВА клиентските поръчки, технологичните и екологичните изисквания чрез изградените системи за управление в съответствие с международните стандарти

– IATF 16949:2016, ISO 14001, ISO 45001, спазва нормативните изисквания на българското и европейското законодателство.

 

 PIC2.png

  Безопасност и здраве

- ПОЛАГА осъзнати грижи за опазване здравето и безопасността на персонала, като създава ергономични работни места, фокусира се върху превенция на трудовите злополуки и готовността за реакция при извънредни ситуации, управлява рисковете, свързани с безопасността на машините и съоръженията, както и работата с химични вещества и смеси, осигурява подходящи лични средства за защита на персонала.

 

PIC3.png 

 Опазване на околната среда

- ПОЕМА ангажимент за предотвратяване и намаляване замърсяването на околната среда в резултат на производствената си дейност, чрез управление на отпадъците, отговорно потребление на природни ресурси (енергии, вода и въздух) и недопускане замърсяване при аварийни ситуации. Планира своите дейности с грижа за околната среда, като взима пред вид възможностите за намаляване на парниковите газове и поддържане на качество на водата и въздуха.

 

 PIC4.png

 Превантивни мерки

- СЛЕДВА философията за постигане на нула дефекти и инциденти и предприема мерки за намаляване или премахване на произтичащите от тях рискове, както и използва възникналите възможности. Периодически преглежда икономическите, политическите, социалните, технологичните, екологични аспекти, анализира и ги оценява.

 

PIC5.png 

 Непрекъснато подобрение

- ПРИЛАГА принципа на PDCA и постоянно подобрява качеството на продукта, производствените процеси, околната среда и условията на труд, като следи ефективността и ефикасността на системите/процесите. Работи за оптимизиране на разходите.

 

 PIC6.png

 Доставки точно навреме

- ПРОИЗВЕЖДА и доставя точно навреме на клиентите си кабелни комплекти за автомобилната индустрия

 

PIC7.png 

 Активно участие на целия колектив 

- МОТИВИРА служителите си за постигане на висока ефективност и ефикасност на труда чрез постоянно обучение и квалификация и методи като HAI-V, Kaizen, Pika-Pika, G-Stars, ТРМ и 5S.

- НОСИ корпоративна отговорност за развитие и поддържане на политика за борба с корупцията, кодекс на поведение на служителите, защита на личните данни и политика за ескалация при нарушени етични правила (съобщаване за нередност, без да се нарушат правата на служителите).

 

 

 

Настоящата политика е разгласена и е на разположение на всички заинтересовани страни. Прилага се от всички работници и служители на СЕБН БГ и поддоставчиците. Тя се разглежда периодично за пригодност и актуалност.

 

SEBN BG Company policy 2021-pdf