ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

„СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД разбира потребностите и очакванията на заинтересованите страни и поддържа висока удовлетвореност на клиента, като:

 

 PIC1.png

- ИЗПЪЛНЯВА клиентските поръчки, технологичните и екологичните изисквания чрез изградените системи за управление в съответствие с международните стандарти:

  • – IATF 16949:2016;
  • – ISO 14001;
  • – ISO 45001;
  • – спазва нормативните изисквания на българското и европейското законодателство.
 

 

PIC2.png

  Безопасност и здраве

- ПОЛАГА осъзнати грижи за опазване здравето и безопасността на персонала, като създава ергономични работни места, фокусира се върху превенция на трудовите злополуки, осигурява пожарна безопасност и готовност за реакция при извънредни ситуации, управлява рисковете, свързани с безопасността на машините и съоръженията, както и работата с химични вещества и смеси, осигурява подходящи лични средства за защита на персонала.

 

 

PIC3.png

Опазване на околната среда

- ПОЕМА ангажимент за предотвратяване и намаляване замърсяването на околната среда в резултат на производствената си дейност, чрез управление на отпадъците, отговорно потребление на природни ресурси (енергии, вода и въздух) и недопускане замърсяване при аварийни ситуации. Планира своите дейности с грижа за околната среда, като взима пред вид възможностите за намаляване на парниковите газове, поддържане на качество на водата и въздуха, повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми енергийни източници, както и използване на щадящи химически вещества.

 

 

PIC4.png

Превантивни мерки

- СЛЕДВА философията за постигане на нула дефекти и инциденти и предприема мерки за намаляване или премахване на произтичащите от тях рискове, както и използва възникналите възможности. Периодично преглежда икономическите, политическите, социалните, екологичните, и технологичните аспекти, анализира ги и ги оценява.

 

 

PIC5.png

 

Непрекъснато подобрение

- ПРИЛАГА принципа на PDCA и постоянно подобрява качеството на продукта, производствените процеси, околната среда и условията на труд, като следи ефективността и ефикасността на системите/процесите. Работи за оптимизиране на разходите.

 

 

PIC6.png

Доставки точно навреме

- ПРОИЗВЕЖДА и доставя точно навреме на клиентите си кабелни комплекти за автомобилната индустрия.

 

 

Ангажираност на работодателя

- ОСЪЗНАВА корпоративната отговорност да уважава човешките права, включително трудовите права, и да спазва приложимите закони и наредби;

  • - не толерира т.нар. модерно робство, нито детски, насилствен или задължителен труд или трафик на хора;
  • - зачита свободата на сдружаване, справедливите трудови практики;
  • - гарантира разнообразие и равни възможности, като не позволява тормоз или дискриминация;
  • - възприема практики за човешки ресурси насочени към открит диалог и разрешаване на проблеми със служителите;
  • - стреми се към развитие и поддържане на политика за борба с корупцията, кодекс на поведение на служителите, защита на личните данни и политика за ескалация при нарушени етични правила (съобщаване за нередност, без да се нарушат правата на служителите).
 

 

PIC7.png

Активно участие на целия колектив 

- МОТИВИРА служителите си за постигане на висока ефективност и ефикасност на труда чрез постоянно обучение и квалификация и методи като HAI-V, Kaizen, Pika-Pika, G-Stars, ТРМ и 5S.

 

Настоящата политика е разгласена и е на разположение на всички заинтересовани страни. Прилага се от всички работници и служители на СЕБН БГ и поддоставчиците. Тя се разглежда периодично за пригодност и актуалност.

 

ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА