ФИРМЕНА ПОЛИТКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА 

 

"СЕ БОРДНЕТЦЕ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД работи за постигане висока удовлетвореност на клиента и разбира потребностите и очакванията на заинтересованите страни, като:

- ИЗПЪЛНЯВА клиентските поръчки, технологичните и екологичните изисквания чрез изградените системи за управление в съответствия с международните стандарти - IATF 16949:2016, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 45001, спазва нормативните изисквания на българското и европейското законодателство. 

Безопасност и здраве

-ПОЛАГА съответни грижи за опазване здравето и безопасността на персонала.

Опазване на околната среда

- ПОЕМА ангажимент за предотвратяване и намаляване замърсяването на околната среда в резултат на производствената си дейност, чрез управление на отпадъците и недопускане замърсяване при аварийни ситуации.

Превантивни мерки

- СЛЕДВА философията за постигане на нулев дефект и инциденти и предприема мерки за намаляване или премахване на произтичащите от тях рискове, както и използва възниканлите възможности. Периодически преглежда икономическите, политическите, социалните, технологичните, екологични аспекти, анализира и ги оценява.

Непрекъснато подобрение

- ПРИЛАГА принципа на  PDCA и постоянно подобрява качеството на продукта, производствените процеси, околната среда и условията на труд, като следи ефективността на системите/процесите. Работи за оптимизиране на разходите.

Доставки точно навреме

- ПРОИЗВЕЖДА и доставя точно навреме на клиентите си кабелни комплекти за автомобилната индустрия.

Активно участие на целия колектив

- МОТИВИРА служителите си за постигане на висока ефективност и ефикасност на труда чрез постоянно обучение и квалификация, и методи като HAI-V, Kaizen, Pika-Pika, G-Stars, TPM and 5S.

- НОСИ корпоративната отговорност за развитие и поддържане на политика за борба с корупцията, кодекс на поведение на слуцителите, защита на личните данни и политика за ескалация при нарушени етични правила (съобщаване за нередност, без да се нарушават правата на служителите).

 

  Настоящата политика е разгласена и е на разположение на всички заинтересовани страни. Прилага се от всички работници и служители на СЕБН БГ и поддоставчиците. Тя се разглежда периодично за пригодност и актуалност. 

 

 

FaLang translation system by Faboba